Prof. Mahim Sagar

Sep. 2022 – Present

Prof. Seema Sharma

Sep. 2019 – August 2022

Prof. M.P. Gupta

August 2016 – August 2019

Prof. Kanika T Bhal

Sept. 2012 – August 2016

Prof. Sudhir K Jain

Sept. 2010 – August 2012

Prof. Surendra S Yadav

Sept. 2004 – August 2010

Prof. Rajat K Baisya

Sept. 2001 – August 2004

Prof. Devinder K Banwet

Sept. 1998 – August 2001

Prof. Sushil

Sept. 1996 to August 1998

Prof. Pramod K Jain

Sept. 1993 to August 1996

Prof.Vinayshil Gautam

Sept. 1990 to August 1993

Prof. R. C. Malhotra

1989 – 1990

Prof. Prem Vrat

1987 – 89

Prof.Subhash Chandra

1980 – 83

Prof. B.M Ahuja

1978 – 79

Dr. Sudhir Kakkad

1976 – 78